Pedagogik

På Eken ansvarar utbildad personal för den pedagogiska verksamheten och arbetar efter den Läroplan som förskolan har, Lpfö 98/16.

Vi arbetar utefter tron på alla barns förmågor och tror att dessa skapar en gemenskap, som berikas av barnens olikheter. En stimulerande, inspirerande, lärande och föränderlig miljö i samspel med lyssnande och närvarande pedagoger anser vi viktigt.

Vi vill ge barnen möjlighet att arbeta med olika uttryckssätt för att utvecklas till självständiga individer. Vi arbetar i projekt för att barnen ska få möjlighet att fördjupa sig i ett utforskande arbetssätt.

Projekten skapas utifrån lyssnande på barnen,dokumentationer och reflektioner tillsammans med barnen och personalens tolkningar. Projekten har därför inget färdigt slutmål och varar olika länge.

Tack vare en god personaltäthet kan barnen delas in i mindre grupper och de enskilda behoven tillgodoses. I den lilla barngruppen uppmärksammas individen och alla får komma till tals och ses. Ambitionen är att barnen ska känna sig trygga och utvecklas i sin egen takt.

Omgivningarna runt Eken bjuder på ett rikt växt och djurliv. Minst en gång i veckan går vi ut i skogen där barnen får möjlighet att lära sig att värna om naturen samt undersöka och utforska växt och djurliv.

Skogen är också en fantastisk lekplats med oändligt utrymme för fantasi, socialt samspel och motorisk träning.